in English

Уведомление за поверителност

Ние събираме информация за нашите клиенти и в това Уведомление за поверителност ще посочим вида на информацията, която събираме, причините, поради които правим това, и какво правим с нея.

Това Уведомление за поверителност регулира обработването на лични данни на наши клиенти или потенциални клиенти, контрагенти и потребители на нашия Уебсайт от физически или юридически лица: http://best-solution.net, (Уебсайта) в съответствие с услугите, предоставяни от „Бест Сaлюшън“ ЕООД.

Това Уведомление за поверителност, Политиката за бисквитки и всички други документи, посочени на Уебсайта, определят правилата, които „Бест Сaлюшън“ ЕООД ще съблюдава при обработката на лични данни, които събираме от Вас или за Вас или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете това Уведомление внимателно преди да ползвате нашия Уебсайт или да предоставите Вашата лична информация на „Бест Сaлюшън“ ЕООД, било то по електронен път чрез нашия Уебсайт или на хартия, защото с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с неговите Условия. Ако не желаете Вашата лична информация да бъде обработвана по начина, описан в това Уведомление за поверителност, Ви молим да не ни я предоставяте.

„Бест Сaлюшън“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016- Общ регламент относно защита на данните (GDPR) и Българския закон за защита на личните данни.

Как и защо използваме Вашите лични данни?

Ние събираме и обработваме само лични данни, които се изискват от националните или европейски закони. Разбираме, че обработването на Вашите лични данни трбва да има конкретна причина и не може да се извършва без ограничение.

 Това Уведомление за поверителност има за цел да ви обясни как и защо обработваме Вашите лични данни.

 1. В изпълнение на договор или в рамките на преддоговорни отношения

  „Бест Сaлюшън“ ЕООД обработва Вашите лични данни поради следните причини:

  • Идентифициране на клиенти при сключването на нов или промяната на съществуващ договор с нас с цел изпълнение на договора.
  • Отправянето на предложения за подписване на договори.
  • Данни, които получаваме при изпълнението на задължения, които произлизат от сключените от Вас договори.
  • Управление и отговор на клиентски оплаквания/запитвания.
  • Управление на плащанията.
    
 2. В изпълнение на законови задължения

  От нас се изисква да обработваме Вашата лична информация, за да спазим определени законови задължения, като например:

  • Предоставянето на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в законодателството относно защита на личните данни: Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 и т.н.
  • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани с тях нормативни актове във връзка с воденето на вярно и законосъобразно счетоводство.
  • Предоставянето на информация на съдилищата и на трети страни в хода на процеси пред съдилищата съгласно изискванията на процесуалните и материално правните норми, приложими на тези процеси.


Каква лична информация събира „Бест Сaлюшън“ ЕООД и как я използва?

Информацията, която събираме за Вас, включва:

 • Лични идентификационни данни (включвайки име и и-мейл адрес)
 • Данни за контакти (включвайки Вашите пощенски и и-мейл адреси, телефонните ви номера или тези на лицето, което сте посочили за контакт)
 • Финансова информация (банкова сметка и други).

Също така събираме информация непряко чрез използването на „бисквитки“, разисквани по-нататък в това Уведомление.

„Бест Сaлюшън“ ЕООД няма клиенти и не събира лични данни на лица под 18 години.

Вашите права:

Във връзка с обработването на лични данни, имате следните права, които можете да упражнявате по всяко време, докато ние съхраняваме или обработваме Вашите лишни данни, като подадете заявление на адреса на „Бест Сaлюшън“ ЕООД, упоменат по-горе,  по електронен път на и-мейл: info@best-solution.net или използвайки раздела „Свържете се с нас“ на нашия Уебсайт.

Имате право да:

 • да имате достъп до Вашите лишни данни, предоставени на „Бест Сaлюшън“ ЕООД и да поискате от „Бест Сaлюшън“ ЕООД да коригира или да актуализира личните Ви данни, които съхранява.
 • Да подадете молба за изтриването на Вашите лични данни, съхранявани и обработвани от „Бест Сaлюшън“ ЕООД, в случаите, в които вече няма основание за тяхното обработване.
 • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на Вашите лични данни от страна на „Бест Сaлюшън“ ЕООД.
 • За забраните обработването на лични данни по всяко време и въз основа на мотиви, свързани с конкретна ситуация.
 • Да получите информация за личните данни, които сте предоставили на „Бест Сaлюшън“ ЕООД в систематично подреден, широко използван и машинночетим формат, и да прехвърлите тези данни към друг администратор, когато данните се обработват на базата на Вашето съгласие или на изпълнението на договор между Вас и „Бест Сaлюшън“ ЕООД, също както когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, Бул. Цветан Лазаров 2, тел.02/91-53-518, и-мейл: kzld@cpdp.bg и/или други надзорни/регулаторни органи, когато мислите,че има нарушение във връзка с обработването на Вашите лични данни от „Бест Сaлюшън“ЕООД.

Ние ще отговорим на всяко едно от Вашите искания без излишно забавяне в срок от 30 дни от получаване на искането.

Ако не сме в състояние да изпълним изцяло Вашата молба в посочения срок (поради нейната сложност, поради това, че е необходимо съдействието на трета страна или поради броя молби), можем да удължим този срок, като дадем обяснение за това. В случаите, предвидени от закона, можем да  забавим предоставянето, да ограничим или да оповестим поисканата информация и/или да се въздържим от коригирането/изтриването на данните, в който случай също можете да упражните правата си чрез Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, Бул. Цветан Лазаров 2, тел.02/91-53-518, и-мейл: kzld@cpdp.bg.

Сигурност и поверителност

Ние използваме множество технологии за сигурност, за да защитим Вашите лични данни отнепозволен достъп, употреба или разпространяване. Също вземаме мерки, за да гарантираме, че само надлежно упълномощени лица имат достъп до Вашите лични данни.

Разполагаме със системи и процедури, с които да предодвратим непозволен достъп, неправилно прилагане или разпространение, злоупотреба или загуба на информация.

Само упълномощени служители имат достъп до Вашите лични данни, ако тези данни са от значение за изпълнението на техните задължения.

Ние използваме вътрешни технически и организационни мерки, за да защитим Вашата лична информация от непозволен достъп, да поддържаме точността на данните и да гарантираме правилната употреба на Вашата лична информация.

В някои случаи можем да получаваме лични данни, необходими за изпълнениетона дейности, възложени от на нашите клиенти или контраагенти. В тези случаи обработваме лични данни в ролята на „обработващ лични данни“. Като такива, ние разбираме нашите задължения да гарантираме защитата на личните данни, като предприемаме необходимите стъпки, за да изпълним стриктно Политиката за поверителност и инструкциите на администратора.

Бисквитки

За какво се използват бисквитките?

Ние използваме т.нар технология за „Бисквитки“ на нашия Уебсайт. „Бисквитката“ е малък файл, който Уебсайтът съхранява на твърдия диск на Вашия компютър, който отчита, когато посетите Уебсайта. Бисквитките също се използват в изготвянето на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как потребителите предпочитат да използват нашия сайт, позволявайки ни да подобрим неговата структура и съдържание, без идентифициране личността на потребителя.

Когато посещавате нашия Уебсайт за пъви път, в долната част на екрана ще се появи следният текст: „Ние използваме бисквитки. Като продължавате да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с този факт. Погледнете нашата Политика за бисквитки.

Повече информация за технологията “Бисквитки“ може да бъде намерена в Политиката за бисквитки на дружеството, достъпна на Уебсайта.

Споделяме ли Вашата лична информация?

Нашата основна цел е да Ви предложим качествена, бърза и пълна услуга, за да отговорим на Вашите очаквания. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни, преди да сме сигурни, че всички технически и организационни мерки са налице, за да защитим тези данни, тъй като упражняваме строг контрол, за да постигнем тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

Ние предоставяме лични данни на следните категории получатели:

 • Когато ползваме услугите на адвокати, счетоводители, аудитори, вещи лице или други консултанти, които действат за наша сметка или лица, които предоставят консултантски услуги в различни области.
 • На лица, които предоставят куриерски услуги (куриери) с цел комуникацията помежду ни.
 • На органите, институциите и лицата, на които трябва да предоставяме лични данни съгласно приложимото законодателство.
 • На банките за изпълнение на нарежданията от Ваша страна.


Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация?

Колко дълго ще се съхранява лишната информация зависи от естеството на информацията, която съхраняваме и от целите, с които се обработва. Като правило, преустановяваме употребата на Вашите лични данни за целите на договорните взаимоотношения след прекратяването да договора, но не ги изтриваме преди изтичането на една година от прекратяването на договора или до окончателното уреждане на всички финанцови задължения и изтичането на законовите задължения, както и на задължнията съгласно Закона за счетоводството за съхраняването и обработването на счетоводни данни (50, 10 или 3 години), изтичането на сроковете на давност за предявяването на искове, предвидени в Закона за Задълженията и Договорите (5 години).

Актуализация на Уведомлението за поверителност на личните данни

С цел да предлагаме най-новите мерки за защита и да изпълняваме настоящото законодателство, ние редовно ще актуализираме това Уведомление за поверителност. Ако промените, които правим, са значителни, можем да публикуваме съобщение за направените промени на нашия Уебсайт. Приканваме Ви да разгелждате текущата версия на това Уведомление за поверителност редовно, така че да бъдете постоянно информирани за това как се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Вот тут какое-нить информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?
Нет Да
Закрыть

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА

И разберете как да начертаете своята бизнес стратегия, която да донесе печалби, и да увеличите възможността за успех на Вашия бизнес.